Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
2. Klasyfikacja odchyleń od normy rozwojowej.
3. Charakterystyka uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. Rola nauczyciela w rozpoznawaniu symptomów odchylenia od normy rozwojowej ucznia.
5. Analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Określanie możliwości rozwojowych ucznia.
6. Określanie indywidualnych potrzeb ucznia w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę. 
7. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny w świetle rozporządzenia, konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
8. Wybrane metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
9. Integracja podmiotów edukacyjnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: organizacja zebrań, pogadanek i rozmów indywidualnych sprzyjających działaniom integracyjnym.
10. Specyfika współpracy rodziny i szkoły w zakresie wsparcia rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
11. Etyczne aspekty pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodzicami.  

Cele:
- zwiększenie kompetencji w zakresie wczesnej diagnozy specjalnych potrzeb ucznia,
- zwiększenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- przygotowanie do wdrożenia efektywnego systemu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- kształtowanie umiejętności prawidłowej analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i określania możliwości rozwojowych ucznia,
- kształtowanie umiejętności konstruowania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego,
- przygotowanie do działań integrujących nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zaspokojenia specjalnych potrzeb uczniów.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół. W szczególności do dyrektorów szkół integracyjnych, szkół z oddziałami integracyjnymi oraz szkół masowych, do których uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tematyka szkolenia powinna szczególnie zainteresować nauczycieli i wychowawców pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16

Koszt: 350 zł