Dorobek

Kadra Placówki Doskonalenia Nauczycieli to nie tylko uznani praktycy, ale także autorzy kilkudziesięciu publikacji, w tym metodycznych - dedykowanych nauczycielom. 

 

Niektóre z nich prezentujemy poniżej:

Tytuł: Nowoczesne formy doskonalenie pracy nauczyciela SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
Redakcja: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65507-19-8

Autorzy w publikacji skupili się na zagadnieniach, które wspólnie uznali za kluczowe w pracy nauczyciela szkoły XXI wieku, a więc: autokreacji nauczyciela i ucznia, psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się i oddziaływania na uczniach, innowacyjności, kreatywności i twórczości w szkole, pracy metodą projektu, zespołowym uczeniu się oraz wykorzystywaniu w edukacji nowoczesnych technologii innowacyjno-komunikacyjnych. Zamysłem autorów było przekazanie wiedzy dotyczącej efektywnego organizowania procesu nauczania z uwzględnieniem aktualnych trendów w dydaktyce  i metodyce nauczania oraz umiejętności z zakresu wykorzystywania i wdrażania w codziennej praktyce edukacyjnej najnowszych osiągnięć techniki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również tworzenia narzędzi umożliwiających innowacyjne realizowanie zajęć dydaktycznych w oparciu o wyniki badań nad systemem edukacji.

Tytuł: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Redakcja: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65507-02-0

Książka „Bezpieczna i przyjazna szkoła” stanowi zbiór 20 artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych zagadnieniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły. Każdy z nich przedstawia scenariusz zajęć, możliwy do wykorzystania podczas godziny wychowawczej (dotyczą one między innymi agresji, cyberprzemocy, tolerancji, seksualizacji młodzieży, dopalaczy, organizacji imprez i uroczystości szkolnych, dopalaczy). Publikacja zawiera także zbiór przepisów prawnych z zakresu udziału szkoły w postępowaniu z nieletnim uczniem, który dopuścił się czynów zabronionych i karalnych. Publikacja stanowi zatem niezbędne narzędzie do wykorzystania przez dyrekcję szkoły, kadrę pedagogiczną, opiekunów samorządów uczniowskich a także przez liderów samorządów uczniowskich. Celem powstania niniejszej publikacji było wskazanie elementów niezbędnych podczas budowania szkolnego środowiska przyjaznego wszystkim uczniom.

 

Tytuł: Uniwersytet dla dzieci
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65507-00-6

Publikacja podejmuję próbę wyjaśnienia pojęć innowacji, twórczości a także kreatywności w kontekście działań realizowanych przez uczelnie wyższe, na rzecz najmłodszych dzieci i młodzieży. Autor skupia się także na przedstawieniu przykładów praktyki edukacyjnej dotyczącej kształcenia ustawicznego. Obszarem na którym skupia się autor książki są Uniwersytety Dziecięce, przedstawione jako przykłady innowacji pedagogicznych, skierowanych na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności dziecięcej. Książka przedstawia zatem historię ewaluacji Uniwersytetów Dziecięcych, jego główne cele, podejmowane działania. Zostaje także przedstawiona charakterystyka Uniwersytetów Dziecięcych w Polsce. Autor zwraca uwagę także na możliwości zaprezentowania wielu ciekawych dziedzin nauki kultury, budzenie i rozwijanie nowych zainteresowań a także na sposoby aranżowania zajęć. Publikacja jest dedykowana każdej osobie, która chce przyczynić się do innowacyjnego i ciekawego rozwoju młodego pokolenia w Polsce.

Tytuł: Pedagogizacja rodziców – potrzeby i uwarunkowania. 
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64628-44-3
 

Przedstawione w książce zagadnienia nawiązują do idei potrzeb i uwarunkowań związanych z szeroko rozumianą pedagogizacją rodziców. Wprowadzenie zawiera ewaluację terminu rodzina, jak również jej funkcje, typy oraz problemy wynikające z wychowania dziecka. Zostają przedstawione obszary kompetencji, w które powinien być wyposażony każdy obecny - bądź przyszły rodzic. W części głównej publikacji przedstawione są praktyczne rozstrzygnięcia związane z współczesnym życiem. Podręcznik prezentuje także najlepsze ścieżki adaptacji do nowej powinności taką jest w tym wypadku rola opiekuna; pokazuje w jaki sposób należy przygotować się na zmianę dotychczasowego trybu życia. W publikacji zostaje zaprezentowana istota komunikacji i relacji społecznych, które znacząco wpływają na rodzinę – głównie w relacji z dziadkami. Autor dokonuje szczegółowej charakteryzacji zjawiska pedagogizacji rodziców, prezentuje także rolę i istotę współpracy opiekunów z placówką edukacyjną. Ze względu na tematyką książki odbiorcami mogą być nie tylko rodzice oraz nauczyciele-wychowawcy, którzy wiążą swoją pracę zawodową z edukacją rodziców w zakresie wychowania dzieci ale także studenci kierunków pedagogicznych, którzy na tym etapie edukacji potrzebują jasnych wskazówek i narzędzi pomocnych w przyszłej pracy zawodowej. 

 

Tytuł: Pedeutologia
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania2016
ISBN: 978-83-64628-48-8

Podręcznik przedstawia zagadnienia permanentnie związane z zawodem nauczyciela. We wstępie autor przedstawia zarys historyczny nauczycielstwa. Zostają wyszczególnione najważniejsze kompetencje, które powinny być posiadane przez osobę wiążącą swoją przyszłość zawodową z placówką edukacyjną lub pracą z dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie zostaje zaprezentowany wizerunek współczesnego nauczyciela. W publikacji przedstawiony został również termin awansu zawodowego wraz klarowną charakterystyką każdego etapu; zostaje dokonana również deskrypcja odpowiedzialności dyscyplinarnej dydaktyka. Ze względu na istotę rolę, jaką odgrywa kształcenie się człowieka przez całe życie, proces ten został przedstawiony w odniesieniu do nauczyciela. Istotnym pojęciem, a jednocześnie zjawiskiem występującym w pedeutologii jest autorytet nauczyciela, który z pewnością poprawnie realizowany przyczyni się do zrealizowania celu wychowawczego, jaki stawia sobie każdy nauczyciel już na początku kariery zawodowej. Termin jest silnie powiązany z etyką nauczyciela, stanowią razem nierozerwalną parę. Istotna w tym zawodzie jest umiejętność: negocjacji oraz kontrolowania poziomu stresu przy jednoczesnej asertywnej postawie. Autor książki bazuje na własnym doświadczeniu oraz poczynionej obserwacji, którą prowadzi od początku kariery zawodowej podczas pracy z młodzieżą i dorosłymi w procesie kształcenia.

Tytuł: Trening kompetencji rodzicielskich – zbiór scenariuszy zajęć z rodzicami dla pedagogów i psychologów
Autor: Dominika Haller, Marta Herzberg, Jan Hibner, Alicja Kozubska, Alina Matlakiewicz, Ludmiła Zając - Lamparska, Mirosława Żmudzka, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64628-49-8

Podręcznik stanowi opracowanie zawierające 55 scenariuszy zajęć kształtujących kompetencje wychowawcze. Ze względu na szeroki zakres materiałów autorzy dokonali podziału na moduły. Zaproponowane szkolenia kształtują umiejętności z zakresu między innymi inteligencji intrapersonalnej oraz interpersonalnej, które odgrywają kluczową rolę nie tylko podczas wychowania ale także w procesie egzystencji w środowisku społecznym oraz rodzinnym. Ze względu na pełnioną rolę w społeczeństwie, wykonywany zawód oraz zmiany społeczne przedstawione zestawienie może ulegać zmianom.

Tytuł: Poradnik dla organizatora, kierownika i wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dla kierownika wycieczki szkolnej 

Autor: Przemysław Ziółkowski

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64628-21-4

Publikacja stanowi poradnik dla osób współpracujących z dziećmi i młodzieżą podczas wycieczek szkolnych. Podręcznik wskazywać będzie każdemu organizatorowi, kierownikowi i wychowawcy placówki wypoczynku, zarówno początkującym – jak i doświadczonym - możliwe formy wypoczynku dostosowane nie tylko do grupy wiekowej ale również miejsca wypoczynku. W części metodycznej książki przedstawione zostały praktyczne informacje i wskazówki jak również osobiste rozważania autora wynikające z własnego doświadczenia. Część ta została wzbogacona o wykaz aktów prawnych stanowiących o organizowaniu i realizowaniu wycieczek szkolnych, kolonii, półkolonii, obozów, rajdów i biwaków.

Tytuł: Teoretyczne podstawy kształcenia 
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64628-20-7

Publikacja stanowi doskonały poradnik dla każdego nauczyciela poszukującego najlepszej metody nauczania i najbardziej efektywnego sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych. Podręcznik będzie cennym źródłem pomocnym w znalezieniu skutecznej drogi dotarcia do każdego ucznia, tak aby Nauczyciel stał się w oczach uczniów osobom godną do naśladowania. Przedstawione zostały innowacyjne rozwiązania doskonalenia umiejętności, które wpłyną na sukces w codziennej pracy każdego nauczyciela.

Tytuł: Nauka i edukacja we współczesnym świecie
Redakcja: Anatolij Kibiszyn, Alicja Kozubska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-5-9906466-0-5

Nauka i edukacja we współczesnym świecie - to zbiór tekstów prezentujących prace naukowe z Polski, Rosji, Azerbejdżanu i Ukrainy. Przedstawione badania dotyczą różnorodnej tematyki i zostały pogrupowane stosownie do dziedziny nauki, której dotyczą. W publikacji pod redakcją prof. WSG dr Alicji Kozubskiej i prof. Anatolija Kibiszyna, wydanej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z Państwowym Sankt Petersburskim Uniwersytetem Agrarnym, znajdują się teksty poświęcone problemom badawczym dotyczącym tendencji rozwoju współczesnego społeczeństwa. W pracy zbiorowej znajdziemy ciekawe artykuły dotyczące filozoficznych, historycznych i ekonomicznych aspektów rozwoju współczesnego społeczeństwa, pedagogiki, kultury i zasobów turystycznych oraz prawa.

Tytuł: Samorząd uczniowski – idee, uwarunkowania i doświadczenia 
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64628-10-8

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy, które przygotowuje do efektywnego działania na polu szkolnych samorządów uczniowskich jak również pomaga zrozumieć problem, jakim jest funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w aktualnej rzeczywistości edukacyjnej. Książka dedykowana jest wszystkim początkującym liderom samorządów uczniowskich (jak również ich opiekunom), dyrektorom szkół oraz wszystkim osobą związanym z sektorem oświaty. Celem powstania niniejszej publikacji było wskazanie pozytywnych doświadczeń w działalności szkolnych samorządów uczniowskich na przestrzeni lat oraz zaprezentowanie możliwości podejmowania inicjatyw. Książka dodatkowo uzupełniona jest o opis dziedzictwa Janusza Korczaka – twórcy idei samorządności uczniowskiej oraz o aktualne zagadnienia z zakresu praw i obowiązków ucznia wraz z komentarzami

Tytuł: Artystyczny Uniwersytet Dziecka i Rodzica
Autor: Alicja Kozubska, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64628-08-5
Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego

Artystyczny Uniwersytet Dziecka i Rodzica to pozycja skierowana przede wszystkim do osób poszukujących odpowiedzi na wiele nurtujących pytań z zakresu pedagogiki oraz pedagogiki kultury. Książka przedstawia proces wkraczania dziecka w świat kultury, który pełen jest nowości i tajemnic. Podręcznik ukazuje cykl wychowania i stawania się w pełni ukształtowanym członkiem społeczeństwa; proponuje również innowacyjne pomysły wykorzystania czasu wolnego, poprzez które dziecko rozwijać ma własną wiedzę oraz osobowość. Publikacja przedstawia również nową formę wprowadzenia dziecka w system edukacji skupiając się na Uniwersytetach Dziecięcych oraz Uniwersytetach Rodzinnych. Ze względu na aktywny udział autorów książki w procesie powstawania Uniwersytetów Dziecięcych oraz Rodzinnych książka stanowi rzeczywiste oraz kompletne źródło wiedzy.

Tytuł: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian

Autor: red. Hanna Solarczyk - Szwec
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-64628-09-2

Publikacja jest pokłosiem II Zjazdu Andragogicznego, który obył się w dniach 15-16 maja 2013 roku w Toruniu. Zjazd zorganizowany został przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Podręcznik stanowi zbiór tekstów wygłoszonych oraz nadesłanych w związku z zjazdem. W książce poruszana została tematyka historycznych źródeł rozwoju polskiej andragogiki, ich roli inspirującej oraz hamującej, kondycji polskiej andragogiki, wpływów politycznych, ideologicznych i ponowoczesnych wyzwań kształtujących w dużym zakresie edukację ludzi dorosłych oraz relacji pomiędzy teorią i praktyką edukacji dorosłych. Teksty cechują się różnorodnością poglądów autorów dotyczących zjawiska edukacji osób dorosłych jak również zmian, które dokonały się w ostatnich latach w tym obszarze.

Tytuł: Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu

Autor: Alicja Kozubska, Remigiusz Koc, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-64628-06-1

Książka Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu jest efektem współpracy trzech pracowników Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, stanowi kwintesencję wiedzy, ale również indywidualnych wniosków płynących z doświadczeń samych autorów. Publikacja to zbiór wielu przemyśleń dotyczących specyfiki i niepowtarzalności jaką odznacza się rola nauczyciela; pomaga w formowaniu poglądów jak również odpowiada na wiele pytań dotyczących problemów z jakimi na co dzień boryka się nauczyciel wśród których można wymienić pedagogikę, psychologię, dydaktykę, pedeutologię oraz emisję głosu. Publikacja jest bogatą charakterystyką przeobrażeń dokonujących się w oświacie na przestrzeni lat. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców związanych z edukacją nie tylko dzieci ale również i młodzieży.

Tytuł: Wybrane kompetencje społeczne skrypt dla studentów
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-6462804-7

Książka jest cennym opracowaniem stanowiącym kompendium wiedzy teoretycznej popartej licznymi wskazówkami praktycznymi dotyczącymi zachowań w sytuacjach prowadzenia spotkań towarzysko-biznesowych. Publikacja przygotowana została z myślą o studentach kierunków przygotowujących kadry dla usług i biznesu oraz słuchaczach studiów podyplomowych, jednak z uwagi na jej praktyczne zastosowanie, adresowana jest do wszystkich osób poszukujących informacji oraz argumentacji związanych z podnoszeniem jakości zachowań społecznych w życiu osobistym oraz zawodowym.

Tytuł: Student 50+ poradnik dla organizatorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2013
ISBN 978-83-61036-81-4
Publikacja współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jest to jedna z nielicznych w Polsce monografii ukazujących specyfikę kształcenia osób dorosłych/starszych na tak powszechnych uniwersytetach trzeciego wieku. Książka ta jest dedykowana zarówno osobom organizującym różnego rodzaju zajęcia edukacyjne z seniorami jak i osobom, które takowe zajęcia realizują, aby mogli zrozumieć specyfikę uczenia się i nauczania osób 50 plus.

Tytuł: Przewodnik po mentoringu
Autor: red. Agnieszka Jeran
Rok wydania: 2013
Publikacja współfinansowana w ramach projektu "Nic o nas bez nas"

Pierwsza na rynku edukacyjnym metodyczna publikacja poświęcona teorii oraz praktyce mentoringu rówieśniczego. Książka, przygotowana w formie przewodnika ukazuje wiele praktycznych aspektów organizacji zajęć z wykorzystaniem metody mentoringu rówieśniczego, sprawdzonych w ramach realizowanego przez WSG projektu „Nic o nas bez nas”, którego pokłosiem jest niniejsza publikacja.
Dodatkowym atutem wydanej publikacji jest płyta CD zawierająca liczne scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod mentoringu.

 

Tytuł: Kształcenie dla pracy? - perspektywa regionalna 

Autor: red. Agnieszka Jeran, Marzena Sobczak-Michałowska
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61036-50-0

Monografia stanowi podsumowanie projektu ET-struct realizowanego przez pracowników Instytutu Nauk Społecznych WSG. To nie tylko prezentacja wyników przeprowadzonych w ramach projektu badań prezentujących sytuację rynku pracy w regionie i dostosowania do niego systemu szkolnictwa powszechnego i wyższego, ale i solidna porcja bardziej teoretycznych rozważań. Poza analizą sytuacji, w książce zawarto także propozycje rozwiązań problemów współczesnego rynku pracy.

Tytuł: Budowanie systemu wsparcia dla rodziny – możliwości i ograniczenia 
Autor: red. Marzena Sobczak-Michałowska, Alicja Kozubska
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61036-61-6

Badania dotyczące rodziny prowadzą do jej lepszego rozpoznawania, rozumienia jej przemian i uwarunkowań funkcjonowania, co stwarza możliwości skuteczniejszego planowania i organizowania pomocy rodzinie w wymiarze makro i mikro, a przede wszystkim przyczynia się do jej prawidłowego kształtowania od podstaw. Należy bowiem pamiętać, że rodzina stanowi konglomerat zjawisk kulturowych, społeczno - socjologicznych, biologiczno - zdrowotnych, psychologicznych, pedagogicznych, aksjologicznych, prawnych, obyczajowych. Owa wielopłaszczyznowość jej funkcjonowania stawia niezmiernie trudne zadania przed instytucjami i organizacjami zajmującymi się rodziną. Wyrazem potrzeby „pochylenia się” nad rodziną jest niniejsza publikacja. Stanowi ona efekt współdziałania badaczy tej problematyki, a także praktyków – osób. 

 

Tytuł: Ciało - Edukacja - Umysł 
Autor: red. Piotr Błajet 
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61036-45-6

Książka nieprzypadkowo ma tytuł triadowy. Nieprzypadkowo też centralnym punktem, można by rzec, „negocjacyjnym”, jest w niej edukacja. To próba przyglądnięcia się relacjom pomiędzy tym, co w człowieku naturalne, a tym, nad czym może zapanować umysł poddany procesowi edukacji. Prezentowany Czytelnikom tom niczego nie rozstrzyga, a tym bardziej nie rozwiązuje i nie załatwia. Natomiast znakomicie inspiruje i kieruje ku nowym obszarom, ku integralności nauki w kierunku Ciekawego Dobra. Dobra niekiedy odmiennego od definiowanego przez filozofów, a zwłaszcza pedagogów, ale wartego zainteresowania, a w każdym razie zastanowienia.

 

Tytuł: Problemy nauki i szkolnictwa wyższego w społeczeństwie opartym na wiedzy 
Autor: red. Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora 
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61036-57-3

Monografia ma charakter jubileuszowy. Wydana została z okazji 70 urodzin Rektora WSG - prof. WSG, dr Kazimierza Marciniaka. Wśród prac ofiarowanych Jubilatowi poruszone zostały aktualne dylematy szkolnictwa wyższego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa niepublicznego.

 

Tytuł: Problemy nauki i szkolnictwa wyższego 
Autor: red. Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora 
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61036-96-8

Wydawnictwo pt. Problemy nauki i szkolnictwa wyższego ukazało się z okazji 10-lecia działalności Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Jej tematyka nawiązuje do poszukiwań jak najlepszych rozwiązań organizacyjnych systemu nauki i szkolnictwa wyższego w celu poprawy jakości kształcenia, efektywności badań naukowych, rozwoju młodej kadry oraz kreowania postaw twórczych i innowacyjnych we wszystkich aspektach działalności szkoły wyższej, a zwłaszcza tych, które związane są bezpośrednio z realizacja tej misji.

Tytuł: Autorytety w życiu społecznym
Autor: red. Stanisław Kowalik
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-61036-36-4

Po okresie fascynacji autorytetami, docenieniu ich roli w życiu społecznym i w kształtowaniu osobowości pojedynczych osób, pojawił się okres krytycznego zwątpienia a potem odrzucenia wcześniejszych poglądów na ten temat. Autorzy kolejnych tekstów zamieszczonych w tym tomie stoją na stanowisku, że autorytety nadal są ważnymi regulatorami życia społecznego i w związku z tym pojęcie to powinno ponownie pojawić się w kręgu zainteresowania.

Tytuł: Szkice o wychowaniu antagonistycznym 
Autor: Piotr Błajet 
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-61036-32-6

Odwaga poznawcza Piotra Błajeta polega na podjęciu problemu wręcz „wyzerowanego”, wypartego, dlatego jego książka może będzie uznawana za powrót do natywizmu pedagogicznego i skrajnego konserwatyzmu. A jednak jest to faktycznie śmiała i nowatorska próba postawienia i twórczego podjęcia problemu pedagogicznie i wychowawczo bardzo doniosłego. To, że trzeba sobie poradzić jakoś z różnicą płci i seksualnością jest dziś oczywiste (choć sobie z tym pedagogicznie i wychowawczo nie radzimy). Ale zupełnie poza wyobraźnią pedagogiczną pozostaje problem tego, jak sobie radzić pedagogicznie i wychowawczo z instynktem popychającym nas do waleczności i podnoszenia własnej mocy....