ABC zarządzania i organizacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i ich interpretacji

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Omówienie zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniach dotyczących istotnych dla edukacji kwestii.
2. Dokładna analiza rozporządzeń regulujących pracę nauczyciela i funkcjonowanie placówek edukacyjnych.
3. Praktyczne zastosowanie właściwych aktów prawnych w codziennej pracy.
4. Podstawowe teorie organizacji i zarządzania współczesną placówką edukacyjną.
5. Praktyczne aspekty kierowania i administrowania placówką oświatową.
6. Znaczenie typów osobowości dla umiejętności zarządzania.  
7. Zasady udzielania informacji zwrotnej oraz dyscyplinowania pracowników.
8. Sposoby motywowania pracowników.
9. Ustalanie celów i delegowanie zadań.
10. Współpraca w zespole: fazy formowania się zespołu, role w zespole, rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Cele:

- przekazanie i uporządkowanie wiedzy związanej ze zmianami w prawie oświatowym,
- przedstawienie i przećwiczenie warsztatowe podstawowych teorii organizacji i zarządzania współczesną placówką oświatową,
- zaprezentowanie aspektów psychologicznych w kierowaniu placówką oświatową w tym kierowania zmianą,
- umiejętność praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą,
- podnoszenie kompetencji związanych z zarządzaniem szkołą lub inną placówką oświatową

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do dyrektorów i wicedyrektorów szkół różnego szczebla, do osób zarządzających inną placówką oświatową oraz do osób planujących założenie placówki oświatowej. Program szkolenia, a w szczególności treści dotyczący omawiania i analizy przepisów prawa oświatowego mogą zainteresować każdego nauczyciela i być pomocne w realizacji awansu zawodowego. 

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł