Przygotowanie Pedagogiczne - studia podyplomowe

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Pobierz deklarację - dla czynnych studentów WSG

Pobierz deklarację - dla absolwentów WSG

Pobierz deklarację - dla absolwentów innych uczelni wyższych


INFORMACJE DLA SŁUCHACZY PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

GRUPA
WIECZOROWA 

MSP IX PSYCHOLOGIA

2018/2020

 

GRUPA 
WIECZOROWA 

MSP VIII 2017-2018
(studenci Psychologii, rozpoczynający w PAŹDZIERNIKU 2017) 

 

Plan zajęć dla grupy wieczorowej
 
Plan zajęć dla grupy wieczorowej
 
   

 

Regulamin studiów podyplomowych


UWAGA !

Sekretariat MSP mieści się w BUDYNKU A, na I piętrze, w pokoju 101

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Aktualnie w soboty i niedziele nie pełnimy dyżurów


REKRUTACJA na rok akademicki 2019/2020

UWAGA: kolejna edycja  studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne rozpocznie się w semestrze zimowym, tj. w  październiku 2019!

CEL STUDIÓW

Studia są uzupełnieniem kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych wymaganych od nauczycieli do nauczania w szkołach o placówkach oświatowych (publicznych i prywatnych). Zapewniają merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych jak również innych zajęć specjalistycznych. Przygotowują do nauczania w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno-metodycznych.


ADRESACI

Absolwenci studiów I lub II stopnia, czy jednolitych studiów magisterskich, zatrudnieni, bądź planujący podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz itp.)


UPRAWNIENIA

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.


PROGRAM STUDIÓW

Dydaktyka całożyciowego uczenia się

Dydaktyka przedmiotu

Metody i modele uczenia się

Metodyka organizacji pracy zespołowej i uczenia się w zespole

Nauczyciel jako wychowawca

Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej

Podstawy wiedzy pedagogicznej

Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego

Psychologia dla nauczycieli

Specyfika przedmiotu w programie szkolnym

Wspomaganie rozwoju dziecka / ucznia

Wychowawcze kompetencje nauczyciela – II etap edukacyjny

Wychowawcze kompetencje nauczyciela – III etap edukacyjny

Wychowawcze kompetencje nauczyciela – IV etap edukacyjny

Praktyka pedagogiczna

Praktyka dydaktyczno-metodyczna


FORMA ZALICZENIA

Frekwencja na zajęciach powyżej 75%

Odbycie praktyk zawodowych

Praca dyplomowa


ILOŚĆ GODZIN

325 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin praktyk


ZAPISY

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Sekretariatu
MSP, mailowo, pocztą lub osobiście.

Pobierz deklarację - dla czynnych studentów WSG

Pobierz deklarację - dla absolwentów WSG

Pobierz deklarację - dla absolwentów innych uczelni wyższych

Zwieńczeniem rekrutacji będzie podpisanie umowy o naukę . Dokumenty wymagane przez Sekretariat przy podpisaniu umowy:

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

- dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia / albo jeżeli nie ma ukończonych studiów wyższych to aktualne zaświadczenie z uczelni o studiowaniu

- 1 zdjęcie legitymacyjne

Uwaga: nie pobieramy opłat wpisowych.


TRYB STUDIÓW

Zajęcia z Przygotowania Pedagogicznego mogą odbywać się na naszej uczelni w systemie stacjonarnym (wieczorowym) bądź zaocznym (weekendowym).


OPŁATA ZA STUDIA

2.500 zł (możliwość płatności w 2 ratach x 1.250 zł - studia podyplomowe dla studentów WSG),

2.500 zł (możliwość płatności w 2 ratach x 1.250 zł - studia podyplomowe dla absolwentów WSG),

3.000 zł (możliwość płatności w 3 ratach x 1.000 zł - studia podyplomowe dla absolwentów innych uczelni wyższych). 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
nr konta: 13 1090 1072 0000 0001 1991 0510 
Santander Consumer Bank S.A.  (z dopiskiem: Przygotowanie Pedagogiczne)


KONTAKT

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Garbary 2

85 - 229 Bydgoszcz

bud. "A", I piętro, pokój  101

tel.: 52-567-07-07

e-mail: msp@byd.pl