Przygotowanie Pedagogiczne - studia podyplomowe

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Pobierz deklarację - dla czynnych studentów WSG

Pobierz deklarację - dla absolwentów WSG

Pobierz deklarację - dla absolwentów innych uczelni wyższych


INFORMACJE DLA SŁUCHACZY PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

GRUPA
WIECZOROWA 

MSP XII PSYCHOLOGIA   2021/2022 

PLAN ZAJĘĆ SEMESTR III

  MSP XIII PSYCHOLOGIA   2022/2023  

Plan zajęć dla grupy wieczorowej
 

 

Regulamin studiów podyplomowych


UWAGA !

Sekretariat MSP mieści się w BUDYNKU WILLA, na parterze, w pokoju 3

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 


REKRUTACJA na rok akademicki 2022/2023

ROZPOCZYNAMY kolejną edycję  studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne, która rozpocznie się w październiku 2022!

CEL STUDIÓW

Studia są uzupełnieniem kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych wymaganych od nauczycieli do nauczania w szkołach o placówkach oświatowych (publicznych i prywatnych). Zapewniają merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych jak również innych zajęć specjalistycznych. Przygotowują do nauczania w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno-metodycznych.


ADRESACI

Absolwenci studiów I lub II stopnia, czy jednolitych studiów magisterskich, zatrudnieni, bądź planujący podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz itp.)


UPRAWNIENIA

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Pedagogika
Psychologia
Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Dydaktyka przedmiotu/prowadzonych zajęć
Praktyka zawodowa

 


FORMA ZALICZENIA

Frekwencja na zajęciach powyżej 75%

Odbycie praktyk zawodowych

Praca dyplomowa


ILOŚĆ GODZIN

400 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin praktyk


ZAPISY

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Sekretariatu
MSP, mailowo, pocztą lub osobiście.

Zwieńczeniem rekrutacji będzie podpisanie umowy o naukę. Dokumenty wymagane przez Sekretariat przy podpisaniu umowy:

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

- dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia / lub jeżeli nie ma ukończonych studiów wyższych to aktualne zaświadczenie z uczelni o studiowaniu

- 1 zdjęcie legitymacyjne

UWAGA! Nie jest wymagana opłata wpisowa!


TRYB STUDIÓW

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia z Przygotowania Pedagogicznego mogą odbywać się na naszej uczelni w systemie stacjonarnym (wieczorowym, raz w tygodniu) bądź zaocznym (weekendowym).


OPŁATA ZA STUDIA

3.000 zł (możliwość płatności w 3 ratach) - studia podyplomowe dla studentów WSG,

3.000 zł (możliwość płatności w 3 ratach) - studia podyplomowe dla absolwentów WSG,

3.250 zł (możliwość płatności w 3 ratach) - studia podyplomowe dla kandydatów niezwiązanych z WSG. 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
nr konta: 13 1090 1072 0000 0001 1991 0510 
Santander Consumer Bank S.A.  (z dopiskiem: Przygotowanie Pedagogiczne)


KONTAKT

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Garbary 2

85 - 229 Bydgoszcz

bud. "Willa", I piętro, pokój 10

tel.: 52-567-07-53

e-mail: msp@byd.pl