Studia Podyplomowe

Podnoszenie kwalifikacji jest obowiązkiem wpisanym w misję zawodu nauczyciela. Propozycja studiów podyplomowych powstała po konsultacji ze środowiskiem oświatowym. Poznaliśmy potrzeby i przygotowaliśmy ofertę: praktyczną i innowacyjną, stworzoną  w oparciu o rzetelną wiedzę naukową. Studia Podyplomowe dają nie tylko pogłębienie i poszerzenie użytecznej wiedzy, ale także  inspirują, motywują oraz pokazują nowe obszary zastosowań różnorodnych rozwiązań w edukacji. Nasza propozycja jest interdyscyplinarna, zawiera w sobie  studia podyplomowe kwalifikacyjne, nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub  nadające uprawniania do wykonywania zawodu nauczyciela oraz podyplomowe studia kompetencyjne.

Nasza oferta zawsze przygotowywana jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa oświatowego i uwzględnia najnowsze zmiany i potrzeby środowiska. Korzystając z przygotowanych przez Zespół propozycji, możecie Państwo być pewni ich aktualności. Poniżej publikujemy ważnych wykaz ustaw i rozporządzeń, zgodnie z którymi pracujemy.

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciel.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Wyższa Szkoła Gospodarki prowadzi w Bydgoszczy rekrutację na studia podyplomowe (pełna lista znajduje się na stronie www.podyplomowe.byd.pl)

Studia kwalifikacyjne:

   

Studia kompetencyjne: