Animator aktywności młodzieży

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Omówienie zagadnień związanych z samopoznaniem, samooceną i szansami rozwoju zawodowego animatora.
2. Warsztat twórczego myślenia.
3. Metody i techniki związane z poznawaniem i motywowaniem do aktywności.
4. Organizacja pracy grupowej w formach zajęć dodatkowych.
5. Zbieranie i tworzenie banku pomysłów i inicjatyw. Projekty.

Cele:

- poznanie własnego potencjału i możliwości bycia kreatorem aktywności indywidualnej i grupowej młodzieży,
- wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie animacji życia społecznego i samorealizacji młodzieży w procesie przygotowania do dorosłego, samodzielnego życia w warunkach aktualnej rzeczywistości.
- praktyczne odbycie szkolenia w zakresie warsztatu umiejętności twórczego myślenia,
- wyposażenie w metody i techniki diagnozowania potrzeb młodzieży, ich aspiracji i celów życiowych oraz motywowania do aktywności własnej, pełniejszego przygotowania zawodowego i obywatelskiego,
- doskonalenie umiejętności skutecznej pracy z grupą,
- przekonanie do konieczności zmiany mentalnej, stereotypów na temat postaw młodzieży wobec ich gotowości do wysiłku, otwartości w dążeniu osiągania sukcesu w podjętym przedsięwzięciu,
- umiejętność dostosowywania oferty programowej zajęć dla młodzieży, z uwzględnieniem ich możliwości, potrzeb i aspiracji,
- podnoszenie i rozwijanie kompetencji animatora pracy z młodzieżą.
- wypracowanie banku pomysłów i inicjatyw do pracy z młodzieżą w roli animatora.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wszystkich typów placówek edukacyjnych, do studentów pracujących lub chcących podejmować pracę jako animatorzy aktywności młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą w różnego typu organizacjach pozarządowych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16

Koszt: 350 zł