Neurodydaktyka

390 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Nerodydaktyka jako nauka przyjazna mózgowi – cele i zadania nerodydaktyki.
2. Istota neurodydaktyki – potrzeba nowej ścieżki myślenia i rozwoju w edukacji.
3. Wykorzystanie neuropedagogiki, neurometodyki oraz neurobiologii w neurodydaktyce.
4. Edukacja dawniej i dziś – porównanie metod nauczania i uczenia się.
5. Elementy wspierające i urozmaicające proces edukacji – w jaki sposób stopniowo wprowadzać je w praktykę.
6. Czym jest i jaką rolę odgrywa nauczanie hybrydowe.
7. Wykorzystanie neurodydaktyki w Europie i na świecie.
8. Rola komunikacji międzyludzkiej w neurodydaktyce.
9. Wpływ stresu na poziom kształcenia się dzieci i młodzieży.
10. Umiejętność koncentracji i jej rola w edukacji.
11. Aktywność fizyczna jako sposób relaksu.
12. Kinezjologia edukacyjna jako metoda terapii zaburzeń ruchowych, zaburzeń uwagi oraz trudności w nauce czytania i pisania.
13. Znaczenie poprawnie zbilansowanej diety w procesie uczenia się.  

Cele:
- przekazanie wiedzy z zakresy neurodydaktyki,
- zdobycie umiejętności samodzielnego wypracowania neurostandardów pracy z uczniem i wdrażania ich w procesie edukacyjnym,
- przekazanie wiedzy z zakresu biologii i psychologii w celu kształtowania umiejętności rozwiązywania problemów edukacyjnych z poziomu neuroperspektywy.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych, którzy chcieliby udoskonalić i unowocześnić własny styl oraz sposób nauczania.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 390 zł