Diagnoza predyspozycji oraz przygotowanie uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dzieci i młodzieży – przedstawienie terminu, celów ora założeń.
2. Charakterystyka wybranych testów psychologiczno – pedagogicznych (m.in. predyspozycji, preferencji, osobowości, możliwości intelektualnych, profilu zdolności ucznia).
3. Diagnoza predyspozycji zawodowych młodzieży szkolnej – przedstawienie terminu, celów oraz założeń.
4. Istota wyboru odpowiedniej ścieżki edukacji i kariery zawodowej.
5. Przygotowanie uczniów do wyboru dalszego kształcenia i przyszłej ścieżki zawodowej.
6. Poprawne konstruowanie przebiegu kariery zawodowej, czyli sposoby świadczenia pomocy uczniom w planowaniu ich własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej.
7. Pomoc osobom z niepowodzeniami zawodowymi oraz niedostosowanym społecznie w wyborze ścieżki edukacyjno – zawodowej.
8. Niepełnosprawny – pełnosprawny w pracy. W jaki sposób pomagać niepełnosprawnym w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.
9. Realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego oraz wspieranie działań placówki edukacyjnej w celu prowadzenia rozwiniętego doradztwa zawodowego.
 

Cele:
- zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z doradztwem zawodowym młodzieży,
- poznanie uwarunkowań funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
- przekazanie wiedzy dotyczącej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej ucznia, szczególnie diagnozy predyspozycji zawodowych,
- uzupełnienie wiadomości dotyczących szkół, profili i kierunków kształcenia,
- kształtowanie umiejętności doradczych w zakresie planowania i wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej ucznia.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, nauczycieli, w tym szczególnie do wychowawców oraz pedagogów szkolnych, którzy z racji pełnionych funkcji pomagają młodzieży planować i wybierać dalszą drogę edukacji. Tematyka szkolenia może także zainteresować pracowników Państwowych Urzędów Pracy oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 350 zł