ZAPISZ SIĘ NA PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego. Studia trwają 3 semestry, realizowane są w formie zaocznej, weekendowej (soboty i niedziele). Oferta skierowana jest do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie.  Zapisy do końca października 2017!

 

Studium pozwala także zdobyć wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki nauczania przedmiotu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (52) 567 07 80, osobiście w budynku "A", I piętro, pokój 101, a także na stronie Przygotowania Pedagogicznego

REKRUTACJA

na rok akademicki 2017/2018

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego są uzupełnieniem kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych. Studia przygotowują do nauczania w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno-metodycznych.


ADRESACI

Absolwenci studiów I lub II stopnia, czy jednolitych studiów magisterskich, zatrudnieni, bądź planujący podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz itp.)


UPRAWNIENIA

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.


PROGRAM STUDIÓW

Dydaktyka całożyciowego uczenia się

Dydaktyka przedmiotu

Metody i modele uczenia się

Metodyka organizacji pracy zespołowej i uczenia się w zespole

Nauczyciel jako wychowawca

Podstawy dydaktyki ogólnej

Podstawy wiedzy pedagogicznej

Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego

Psychologia dla nauczycieli

Specyfika przedmiotu w programie szkolnym

Wspomaganie rozwoju dziecka / ucznia

Wychowawcze kompetencje nauczyciela – I etap edukacyjny

Wychowawcze kompetencje nauczyciela – II etap edukacyjny

Wychowawcze kompetencje nauczyciela – III etap edukacyjny

Praktyka pedagogiczna

Praktyka dydaktyczno-metodyczna


FORMA ZALICZENIA

Frekwencja na zajęciach powyżej 75%

Odbycie praktyk zawodowych

Praca dyplomowa


ILOŚĆ GODZIN

410 godzin zajęć i 150 godzin praktyk


ZAPISY

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Sekretariatu
MSP mailowo, pocztą lub osobiście.

Pobierz deklarację - dla czynnych studentów WSG

Pobierz deklarację - dla absolwentów WSG

Pobierz deklarację - dla absolwentów innych uczelni wyższych

Zwieńczeniem rekrutacji będzie podpisanie umowy o naukę . Dokumenty wymagane przez Sekretariat przy podpisaniu umowy:

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

- dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia / albo jeżeli nie ma ukończonych studiów wyższych to aktualne zaświadczenie z uczelni o byciu studentem

- 1 zdjęcie legitymacyjne

Uwaga: nie pobieramy opłat rekrutacyjnych


TRYB STUDIÓW

Zajęcia z Przygotowania Pedagogicznego mogą odbywać się na naszej uczelni w systemie stacjonarnym (wieczorowym) bądź zaocznym.


OPŁATA ZA STUDIA

2.100 zł (możliwość płatności w 3 ratach x 700 zł - studia podyplomowe dla studentów WSG),

2.400 zł (możliwość płatności w 3 ratach x 800 zł - studia podyplomowe dla absolwentów WSG),

2.700 zł (możliwość płatności w 3 ratach x 900 zł - studia podyplomowe dla absolwentów innych uczelni wyższych). 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
nr konta: 13 1090 1072 0000 0001 1991 0510 
Bank Zachodni WBK  (z dopiskiem: Przygotowanie Pedagogiczne)


KONTAKT

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Garbary 2, 85 - 229 Bydgoszcz

bud. "A", I piętro, pokój  101

tel.: 52 567 07 80

e-mail: msp@byd.pl