Poznawanie stosunków społecznych w klasie szkolnej

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Zadania wychowawcze szkoły.
2. Zadania wychowawcy.
3. Omówienie takich zagadnień jak: struktura grupy, izolowanie, odrzucenie, spójność grupy.
4. Diagnoza stosunków społecznych w klasie szkolnej: techniki socjometryczne, inne narzędzia służące poznaniu stosunków społecznych w klasie szkolnej.

 

Cele:

- zdobycie wiedzy na temat różnych metod i technik badania stosunków społecznych w grupie,
- kształtowanie umiejętności poprawnego wykorzystania i interpretacji wyników badań socjometrycznych,
- zdobycie umiejętności diagnozowania relacji występujących między członkami grupy,
- wzbogacenie warsztatu pracy o narzędzia do badania stosunków społecznych w klasie szkolnej.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, studenci i kandydaci na studia pedagogiczne oraz inne osoby pracujące lub planujące pracę z dziećmi i młodzieżą.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł