Fundusze europejskie dla oświaty

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Programy i inicjatywy Unii Europejskiej: fundusze strukturalne, regionalny program operacyjny województwa kujawsko – pomorskiego, młodzież w działaniu – Erasmus – Mundus.
2. Pozyskiwanie i obsługa funduszy strukturalnych skierowanych do oświaty: uczestnicy w ramach funduszy strukturalnych, matryca logiczna projektów, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w ramach funduszy strukturalnych, system wyboru projektów europejskich, ewaluacja, monitorowanie i kontrola funduszy strukturalnych, koszty promocji projektów, zamówienia publiczne w projektach europejskich.  

Cel:
- wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z aplikowaniem o środki europejskie skierowane do nauczycieli i instytucji oświatowych.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy i nauczyciele oraz osoby ubiegające się oraz korzystające z funduszy europejskich przeznaczonych dla oświaty.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16

Koszt: 350 zł