Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Psychospołeczne uwarunkowania procesów wychowania, przyczyny zakłóceń i zjawisk patologicznych.
2. Koncepcja pracy pedagogicznej szkoły a budowanie programu pracy wychowawczej z klasą – uwarunkowania społeczne.
3. Diagnoza pedagogiczna: cele, etapy, potrzeba przeprowadzenia. Uwarunkowania procesu diagnostycznego.
4. Metody i techniki stosowane w diagnozie psychopedagogicznej: diagnozowanie sytuacji rodzinnej, struktury społecznej klasy, zaburzeń funkcjonowania uczniów, tworzenie prostych narzędzi diagnostycznych.
5. Wspomaganie rozwoju ucznia: etapy rozwojowe, najczęstsze zaburzenia  i ograniczenia rozwoju, inteligencja emocjonalna jako czynnik rozwoju nauczyciela i ucznia.
6. Współpraca rodziny i szkoły: potrzeba współdziałania, bariery współpracy, nowoczesne metody doskonalenia współpracy rodziny i szkoły.

Cele:
- zwiększenie świadomości znaczenia pracy wychowawczej w rozwoju współczesnego pokolenia, w dobie zagrożeń zewnętrznych,
- zwiększenie świadomości w zakresie własnych możliwości i ograniczeń wynikających z roli wychowawcy,
- dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych i funkcjonalnych pomiędzy środowiskami wychowawczymi i podstawowymi podmiotami edukacji,
- nabycie umiejętności organizowania działalności wychowawczej w oparciu o przeprowadzoną adekwatnie do potrzeb diagnozę pedagogiczną,
- zdobywanie wiedzy i umiejętności tworzenia koncepcji pracy wychowawczej z klasą,
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania współpracy z rodzicami oraz rozpoznawania barier i ograniczeń,
- kształtowanie umiejętności zastosowania nowatorskich sposobów doskonalenia współpracy rodziny i szkoły.

 

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich etapów edukacji, w tym szczególnie nauczyciele – wychowawcy chcący pozyskać, uzupełnić i poszerzyć wiedzę oraz umiejętności konieczne do efektywnego wypełniania zadań wychowawczych. Treści szkolenia mogą zainteresować także pedagogów szkolnych oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16

Koszt: 350 zł