Zarządzanie czasem

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Czas w ujęciu teoretycznym – istota zarządzania czasem.
2. Reguły i zasady zarządzania czasem w pracy oraz życiu prywatnym.
3. Zalety wynikające z poprawnego zarządzania czasem.
4. Wyznaczanie i realizacja określonych celów, planów oraz priorytetów, przy jednoczesnym nadawaniu rangi realizowanym zadaniom.
5. Reguły i zasady delegowania zadań – istota podziału obowiązków.
6. Trudności pojawiające się na drodze zarządzania czasem i podziałem obowiązków.
7. Sposoby rozwiązywania trudności oraz problemów wynikających z zarządzania czasem i podziałem obowiązków.
8. Rola rozwoju osobistego w organizowaniu czasu.
9. Asertywność w procesie zarządzania czasem.
10. Czym są „złodzieje czasu” i w jaki sposób możemy się przed nimi chronić.
11. Stres jako czynnik zakłócający efektywne zarządzanie czasem.
12. Sposoby ograniczenia wpływu stresu na jakość i efektywność pracy.

Cele:
- kształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania czasem i podziałem obowiązków,
- kształtowanie umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów,
- kształtowanie umiejętności podziału zadań z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji członków grupy,
- podnoszenie kompetencji ułatwiających efektywne wykonywanie pracy.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy i nauczyciele, dla których umiejętność zarządzania czasem jest jednym z zadań zawodowych. Szkolenie pomoże w planowaniu harmonogramu zadań zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych oraz ustalaniu priorytetów. Zdobyte umiejętności pozwolą także na efektywniejsze przydzielanie i realizowanie zadań wpisanych w działalność instytucji oświatowych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł