Prawa i obowiązki ucznia

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Prawa i obowiązki ucznia we współczesnej edukacji.
2. Obowiązki ucznia.
3. Sposoby weryfikacji realizacji obowiązków przez uczniów.
4. Prawa ucznia.
5. Upowszechnianie i przestrzeganie praw ucznia w systemie edukacji.
6. Działania szkoły na rzecz realizacji obowiązków oraz przestrzegania praw uczniów.
7. Motywacje i zniechęcenie – skuteczność zastosowania systemu kar i nagród.
8. Ewolucja praw i obowiązków ucznia na przestrzeni lat.
9. Prawa i obowiązki nauczyciela.

Cele:
- przedstawienie pracownikom oświaty praw i obowiązków uczniów,
- kształtowanie umiejętności weryfikacji oraz egzekwowania obowiązków uczniów,
- wypracowywanie działań wzmacniających przestrzeganie obowiązków oraz regulaminu szkolnego przez uczniów,
- przedstawienie zadań szkoły w zakresie realizowania praw uczniów. 

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i wychowawców, w tym opiekunów Samorządów Uczniowskich, którzy chcieliby uzupełnić i usystematyzować wiedzą na temat praw i obowiązków uczniów. Szkolenie może zainteresować szczególnie osoby, które tworzą lub współtworzą statut placówki, regulaminy oraz inne dokumenty regulujące funkcjonowanie szkoły. Wiedza merytoryczna, jak i umiejętności praktyczne związane z tematyką praw i obowiązków uczniów będą pomocne w ocenie sytuacji związanych z naruszaniem praw ucznia, jak również weryfikacji przestrzegania i respektowania praw oraz obowiązków uczniów.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł