Mind mapping

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Mind mapping jako technika stosowana w edukacji.
2. Korzyści wynikające ze stosowania map myślowych.
3. Cele i zastosowanie metody mapy myślowej w życiu prywatnym.
4. Cele i zastosowanie metody mapy myślowej w pracy zawodowej.
5. Zasady tworzenia map myślowych: obraz, kolor, dynamika.
6. Wykorzystanie programu komputerowego Imindmap do tworzenia ma myślowych. Wady i zalety programu, sposób użytkowania i możliwe bariery techniczne.

Cele:
- poznanie metody mind mappingu, jako jednej z innowacyjnych metod wykorzystywanych w edukacji,
- kształtowanie umiejętności tworzenia różnego typu map myślowych.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli a także studentów. Tematyka spełnia oczekiwania związane z potrzebą poznania nowych, ciekawych form przyswajania, porządkowania i zapamiętywania nowych informacji i zasobów wiedzy. Nauczyciele będą mogli wykorzystać zdobyte umiejętności w ramach doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł