Metoda Edwina E. Gordona w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Teoria uczenia się muzyki E.E. Gordona – założenia.
2. Koncepcja E.E. Gordona i jej zastosowanie w edukacji muzycznej.
3. Znaczenie muzyki dla rozwoju dziecka.
4. Edukacja muzyczna dziecka do lat 6.
5. Zajęcia umuzykalniające wg teorii E.E. Gordona.
6. Teoria uczenia się muzyki E.E. Gordona w praktyce – organizacja i przebieg zajęć.

Cele:
- zdobycie wiedzy teoretycznej na temat teorii umuzykalniania dzieci E.E. Gordona,
- zdobycie umiejętności organizowania i przeprowadzania zajęć umuzykalniających wg koncepcji E.E. Gordona,
- zdobycie kompetencji w zakresie rozwijania wrażliwości muzycznej dzieci

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Kurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, w tym szkół muzycznych, w szczególności nauczycieli muzyki. Kurs może także zainteresować studentów kierunków edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz inne osoby pracujące z dziećmi.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 350 zł