Mentoring w szkole

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Mentoring – wyjaśnienie terminu, założenia i cele.
2. Nowoczesne sposoby nauczania: mentoring, tutoring i coaching – rozróżnienie pojęć.
3. Przedstawienie historii mentoringu.
4. Rola i zadania mentora.
5. Podstawy budowania relacji interpersonalnych opartych na partnerstwie i wzajemnych zaufaniu.
6. Cechy ułatwiające pracę mentora.
7. Etapy prowadzenia procesu mentoringu w placówce edukacyjnej (poznanie, planowanie oraz realizacja ścieżki rozwoju dzieci i młodzieży).
8. Mentoring jako element wspomagający działalność polskich placówek edukacyjnych.

Cele:
- kształtowanie umiejętności związanych z mentoringiem,
- pozyskanie wiedzy dotyczącej sztuki budowania odpowiednich relacji społecznych,
- kształtowanie i wzmacnianie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych w oparciu o potencjał i możliwości rozwojowe uczniów.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele, dla których jednym z celów edukacyjnych jest odkrywanie i rozwijanie potencjału uczniów.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł