Jak radzić sobie z trudnym i roszczeniowym rodzicem ?

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Pojęcie trudnej i roszczeniowej postawy.
2. Rozróżnienie świadomej oraz nieświadomej postawy roszczeniowej.
3. Budowanie pozytywnych relacji z uczniem i jego rodzicami/opiekunami.
4. Wykorzystanie zasad efektywnej komunikacji oraz postawy asertywności w komunikacji z rodzicami.
5. Minimalizowanie barier komunikacyjnych w kontakcie z rodzicami/opiekunami.
6. Zasady rozmowy z trudnym lub roszczeniowym rodzicem.
7. Zasady organizacji zebrania oraz indywidualnego spotkania nauczyciela z rodzicem/opiekunem: rozwiązywanie problemów, wyjaśnienie pytań i wątpliwości.
8. Wyznaczanie zasad i granic w kontakcie z rodzicem/opiekunem.
9. Sposoby postępowania w sytuacji możliwych zagrożeń ze strony rodziców/opiekunów  – złość, agresja, osądzanie a także zrzucanie odpowiedzialności.
10. Wykorzystanie doświadczenia oraz umiejętność zachowania spokoju w niekomfortowych warunkach (panowanie nad emocjami). Pułapki psychologiczne: lęk, złość, poczucie niskiej wartości.

Cele:
- przedstawienie sytuacji, które mogą się zdarzyć w kontakcie z rodzicami lub opiekunami uczniów,
- kształtowanie umiejętności dialogowego kierowania rozmową,
- kształtowanie umiejętności panowania nad niekomfortową sytuacją i postawą rodziców/opiekunów,
- kształtowanie umiejętności właściwej organizacji zebrania i indywidualnego spotkania z rodzicami/opiekunami.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Adresatami szkolenia są dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy oraz pedagodzy szkolni, którzy chcieliby wzmocnić swoje umiejętności dialogowego porozumienia z rodzicem/opiekunem, szczególnie trudnym i roszczeniowym. Tematyka szkolenia może być także interesująca dla osób, które na co dzień pracują z klientem.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł