Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych

650 32


 

 1. Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do twórczego i efektywnego wspierania uczniów zdolnych w różnych typach szkół i placówek oświatowych do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

 

 1. Program kursu:
 • Wspieranie uczniów zdolnych na przykładzie rozwiązań stosowanych w Polsce
  i innych krajach;
 • Prawne uwarunkowania organizacji olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz udziału w nich uczniów;
 • Wielokontekstowa diagnoza ucznia zdolnego;
 • Zdolny uczeń w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej;
 • Współpraca z nauczycielami i rodziną ucznia zdolnego;
 • Twórczość  jako ważny atrybut kształcenia uczniów zdolnych;
 • Nauczyciel jako tutor, mentor i coach w pracy z uczniem zdolnym;

 

 1. Wiedza:
 • Prawne aspekty dotyczące kształcenia uczniów zdolnych i form udzielania pomocy;
 • Wielokontekstowa charakterystyka ucznia zdolnego;
 • Metody diagnozy ucznia zdolnego;
 • Inteligencje wielorakie;
 • Rola nauczyciela w edukacji uczniów zdolnych;
 • Twórczość jako cel dydaktyczny i miejsce samorealizacji zdolnych uczniów;
 • Metody i formy pracy na lekcji oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

 

 1. Umiejętności:
 • Diagnozowanie ucznia zdolnego;
 • Stosowanie przepisów prawa w pracy z uczniem zdolnym i jego rodzicami;
 • Komunikacja w relacjach z uczniem zdolnym i jego rodzicami;
 • Twórcze rozwiązywanie specyficznych problemów uczniów zdolnych, w tym ewentualnych niepowodzeń szkolnych;
 • Tworzenie indywidualnych programów wspierania zainteresowań, zdolności i talentu ucznia zdolnego;
 • Trening umiejętności zespołowego tworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – projektów edukacyjnych;

 

 1. Kompetencje:
 • Prawidłowe dokonywanie diagnozy ucznia zdolnego;
 • Korzystanie z prawa oświatowego i aktów prawnych w organizowaniu wsparcia ucznia zdolnego i utalentowanego;
 • Wprowadzanie zmian do procesu kształcenia uczniów zdolnych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i doświadczenia podczas studiów;
 • Organizowanie zajęć dydaktycznych sprzyjających kształceniu twórczości
  i samorealizacji uczniów zdolnych;
 • Zespołowe tworzenie projektów edukacyjnych tematycznie związanych z uczniem zdolnym;

 

 1. Liczba godzin:32

 

 1. Cena: 650 zł