Zgrany zespół – integracja grupy

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Integracja – istota i cele.
2. Przełamywanie onieśmielenia w grupie.
3. Formowanie się grupy: procesy grupowe.
4. Nauka imion poprzez różne formy zabawy.
5. Zabawy i gry ułatwiające uzyskiwanie informacji o sobie i bliższe poznanie kolegów i koleżanek z klasy.
6. Wybrane metody i formy integrowania grupy.  

Cele:
- uzyskanie wiedzy na temat zasad i istoty integracji, jej celów i potrzeb członków grupy, jakie dzięki niej można zaspokajać,
- rozwijanie i wzmacnianie umiejętności budowania zgranego zespołu w wyniku tworzenia, warunków ułatwiających grupie efektywne przejście początkową fazę procesu grupowego,
- wzbogacanie warsztatu pracy o zabawy, ćwiczenia i metody sprzyjające oraz ułatwiające proces integrowania się grupy.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są nauczyciele i wychowawcy różnego typu placówek oświatowo – wychowawczych oraz rekreacyjno - wypoczynkowych, studenci, kandydaci na studia pedagogiczne a także inne osoby, które pracują lub planują pracę z dziećmi i młodzieżą.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł