Zakładanie i prowadzenie niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Podstawy prawne funkcjonowania przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.
2. Warunki tworzenia przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego.
3. Zgłoszenie do ewidencji placówek niepublicznych.
4. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych.
5. Statut przedszkola niepublicznego a organizacja punktu przedszkolnego lub zespołu.
6. Źródła finansowania (środki własne, dotacje, sponsorzy).

Cele:
- pozyskanie wiedzy dotyczącej prawnych podstaw funkcjonowania niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
- pozyskanie wiedzy określającej zasady zakładania placówek wychowania przedszkolnego,
- pozyskanie wiedzy dotyczącej źródeł finansowania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego,
- zdobycie umiejętności planowania działań zmierzających do uruchomienia przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego,
- zdobycie umiejętności opracowywania zgłoszenia placówki do ewidencji placówek niepublicznych,
- zdobycie umiejętności tworzenia statutu przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego,
- zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia przedszkolna niepublicznego i innych form wychowania przedszkolnego.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest szczególnie do osób planujących założenie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, jak również do osób prowadzących niepubliczne formy wychowania przedszkolnego.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 350 zł