Regulacje prawne związane ze świadczeniem pracy przez nauczycieli

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Nauczyciel w świetle przepisów prawa.
2. Analiza podstawowych aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodu nauczyciela.
3. Uprawnienia wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.
4. Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
5. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.
6. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem.
7. Wzajemne oddziaływanie Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.
8. Analiza wybranych uprawnień pracowniczych.
9. Nauczyciel w świetle prawa – studium przypadków.

Cele:
- kształtowanie umiejętności prawidłowego interpretowania i właściwego posługiwania się zapisami przedmiotowych aktów normatywnych,
- podnoszenie wiedzy zawodowej,
- kształtowanie umiejętności uzasadniania własnych działań i decyzji w odniesieniu do właściwej podstawy prawnej,
- poznanie zasad odpowiedzialności pracowniczej i dyscyplinarnej,
- kształtowanie umiejętności uczestniczenia w konstruktywnej debacie społecznej dotyczącej zmian w systemie oświaty, w tym Ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Kurs adresowany jest do dyrektorów oraz nauczycieli wszystkich typów szkół. Wiedza przekazana w trakcie zajęć pomoże właściwie interpretować przepisy prawa oświatowego oraz sprawniej stosować odpowiednie akty prawne w życiu codziennym.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 8

Koszt: 290 zł