Procedury stosowane przez nauczycieli na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w szkole

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Procedury zapewniające bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych wynikające z przepisów prawa.
2. Pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczniów w sytuacjach szkolnych.
3. Pomoc psychologiczna dla nauczycieli i uczniów w zakresie rozpoznawania zagrożeń oraz egzekwowania obowiązujących procedur.
4. Wsparcie socjologiczno - psychologiczne nauczycieli w rozpoznawaniu zagrożeń.
5. Skuteczność wychowawcza nauczycieli wobec uczniów łamiących procedury szkolne. 
6. Współpraca nauczycieli z rodzicami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego oraz fizycznego dzieci i młodzieży. 

 

Cele:

- nabycie wiedzy dotyczącej źródeł i przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa uczniów,
- nabycie wiedzy na temat skutków prawnych i pedagogicznych wynikających z przestrzegania procedur prawa wewnątrzszkolnego,
- przygotowanie do pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia uczniów na zajęciach szkolnych,
- kształtowanie prawidłowego przestrzegania procedur obowiązujących w szkole,
- pogłębienie samoświadomości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole,
- określanie wskaźników skuteczności wychowawczej w egzekwowaniu procedur,
- wzmacnianie przekonania o potrzebie działania zespołowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,
- zaznajomienie ze skutkami niewłaściwych zachowań osób dorosłych w uczeniu dzieci i młodzieży poszanowania oraz przestrzegania obowiązujących norm i procedur.
- nabycie umiejętności interpretowania zapisów prawnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole,
- kształtowanie umiejętności definiowania, oceniania i przewidywania stanu zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia uczniów i ich konsekwencji,
- nabycie umiejętności zapewnienia pomocy przedmedycznej,
- kształtowanie umiejętności trafnego podejmowania decyzji oraz wykorzystywanie wiedzy psychologicznej w postępowaniu pedagogicznym,
- nabywanie umiejętności analizy wybranych sytuacji społecznych na zajęciach szkolnych oraz definiowania efektów własnej pracy,
- wzmocnienie kompetencji w zakresie znajomości i konsekwencji przestrzegania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniom,
- poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa uczniów poprzez dzielenie się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy chcą poszerzyć wiedzę oraz umiejętności związane z wprowadzaniem i przestrzeganiem procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniom w szkole. Tematyka szkolenia może także zainteresować wychowawców i organizatorów różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży oraz studentów kierunków pedagogicznych – przyszłych nauczycieli.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 350 zł