Prawne aspekty przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Analiza Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz związanych z nią aktów wykonawczych.
2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych.
3. Dokumentacja zapewniająca prawidłową ochronę danych osobowych.
4. Procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych w szkołach i innych placówkach oświatowych.  

Cele:
- szczegółowe omówienie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz związanych z nią aktów wykonawczych: wyjaśnienie pojęć ustawowych, prezentacja organów nadzorujących legalność przetwarzania danych osobowych,
- szczegółowe omówienie zagadnień związanych z problematyką ochrony i przetwarzania danych osobowych,
- prezentacja praktycznych aspektów stosowania ustawy,
- omówienie sposobu tworzenia dokumentacji niezbędnej do zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych: sporządzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – główne cele i funkcje, ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
- omówienie procedury rejestracji zbioru danych osobowych w rejestrze GIODO: przygotowanie zgłoszenia do rejestru, platforma e – giodo,
- omówienie praktycznych problemów stosowania ustawy – na wybranych przykładach,
- nabycie umiejętności określania procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w szkołach i placówkach,
- nabycie umiejętności umożliwiających należytą ochronę w trakcie przetwarzania danych osobowych w codziennej pracy szkoły lub placówki oświatowej.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących się ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w szkołach i placówkach. Zdobyta na szkoleniu, praktyczna wiedza będzie przydatna dyrektorom szkół, nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym szkoły lub placówki oświatowej.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 8

Koszt: 290 zł