Prawa człowieka i metodyka ich nauczania

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Geneza praw człowieka w Polsce, Europie i na świecie.
2. Analiza dokumentów regulujących prawa człowieka w Polsce, Europie i na świecie.
3. Prawa człowieka a normy moralne i obowiązki obywatelskie.
4. Generacje praw człowieka.
5. Instytucje i organizacje działające na rzecz praw człowieka.
6. Prawa człowieka a prawa kobiet i dzieci: interpretacja praw kobiet i dzieci na tle innych praw człowieka,
7. Prawa i obowiązki ucznia w szkole: analiza i komentarz do zapisów Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzeń MEN w zakresie praw ucznia w szkole,
8. Metodyka nauczania praw człowieka.  

Cele:
- zwiększenie świadomości znaczenia praw człowieka,
- zdobycie wiedzy na temat dokumentów stanowiących o prawach człowieka,
- nabycie umiejętności definiowania podstawowych obszarów praw człowieka i przypisywania im zakresów treści,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania naruszania przestrzegania praw człowieka,
- dostrzeganie potrzeby edukowania w zakresie praw człowieka i obowiązków obywatela,
- nabycie umiejętności organizowania zajęć edukacyjnych w tematyce praw człowieka,
- przekazanie wiedzy na temat istniejących aktów normatywnych regulujących kwestię praw człowieka,
- nabycie wiedzy na temat istniejących organizacji zajmujących się problematyką i ochroną praw człowieka,
- przygotowanie do pełnienia roli szkolnego Rzecznika Praw Ucznia,
- wyposażenie w wiedzę na temat podstawowych praw obywatelskich.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i inni pracownicy placówek i organizacji oświatowych. W tym szczególnie Rzecznicy Praw Ucznia, Opiekunowie Samorządów Uczniowskich oraz osoby pracujące w instytucjach pomocowych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 8

Koszt: 290 zł