Pierwsza pomoc przedmedyczna

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony życia i zdrowia.
2. Ogólnospołeczne czynniki zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu.
3. Czynniki zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu w szkole, na wycieczkach i imprezach masowych.
4. Wyposażanie apteczki pierwszej pomocy.
5. Procedury ratownicze na terenie szkoły i poza placówką oświatową.
6. Sposoby alarmowania i wzywania pomocy podczas wypadku.
7. Udzielanie pierwszej pomocy: zasady bezpieczeństwa, ocena stanu poszkodowanego, komunikacja.
8. Resustytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej.
9. Resustytacja krążeniowo – oddechowa dziecka.
10. Pierwsza pomoc w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia: omdlenie, padaczka, zawał, zadławienie, wstrząs, zranienie, krwotok, amputacja urazowa, oparzenia, urazy kostno – stawowe.
11. Zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu.  

Cele:
- uzyskanie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy,
- doskonalenie wiedzy na temat prewencji i profilaktyki życia i zdrowia,
- uzyskanie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy,
- nabycie umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy w różnego rodzaju sytuacjach i warunkach zagrożenia życia i zdrowia,
- nabycie umiejętności poprawnej oceny czynników zagrażających życiu i zdrowiu,
- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i akcji pomocowych oraz ratowniczych.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy, nauczyciele oraz inni pracownicy placówek oświatowych, którzy chcą uaktualnić i usystematyzować wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także nabyć umiejętności umożliwiające podejmowanie akcji ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 350 zł