Organizacja pomocy psychologicznej w szkołach i placówkach

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Zadania i obowiązki szkoły w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej – analiza aktów prawnych.
2. Rozpoznawanie objawów wskazujących na potrzebę pomocy psychologicznej uczniowi.
3. Rodzaje, formy i efektywność pomocy psychologicznej.
4. Planowanie pomocy i wsparcia dla ucznia w oparciu o diagnozę.
5. Zasady prowadzenia rozmów z rodzicami.
6. Poszukiwanie efektywnych działań szkoły – dzielenie się dobrymi praktykami.

Cele:
- zapoznanie uczestników szkolenia z treścią i interpretacją postanowień zawartych w rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- kształtowanie umiejętności prawidłowego interpretowania treści aktów prawnych,
- wzmacnianie motywacji do działania na rzecz przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym i rozwojowym uczniów w młodszym wieku szkolnym,
- poszerzanie wiedzy z zakresu możliwości korzystania z pomocy psychologicznej,
- wzbogacenie wiedzy i umiejętności dotyczących organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w warunkach szkolnych,
- doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami,
- doskonalenie umiejętności trafnej diagnozy i planowania działań wspierających rozwój ucznia,
- wzmacnianie umiejętności dzielenia się i korzystania ze wspólnych doświadczeń.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, w tym pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Tematyka może zainteresować w szczególności nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia edukacyjnego oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 8

Koszt: 290 zł