Opiekun osoby starszej

450 48

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Okres późnej dorosłości, starzenie się i umieranie w ujęciu psychologicznym i fizjologicznym.
2. Zagadnienia adragogiki i gerontologii społecznej.
3. Psychospołeczne aspekty choroby wieku podeszłego, obserwacja osoby podopiecznej, pomiar i analiza parametrów.
4. Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną.
5. Organizacja opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Uregulowania prawne.
6. Metodyka pracy opiekuńczej.
7. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej.
8. Opieka paliatywno – hospicyjna.
9. Terapia zajęciowa, fizjoterapia, rehabilitacja.
10. Zasady prowadzenia gospodarstwa domowego, żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.
11. Aktywizacja osób starszych.  

Cele:
- wyposażenie uczestników w wiedzę oraz kompetencje potrzebne, by pracować jako opiekun osoby starszej,
- uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób starszych,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania możliwości i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem osób starszych w domu oraz szerszym otoczeniu społecznym,
- kształtowanie umiejętności wykorzystywania zasobów indywidualnych, instytucjonalnych i środowiskowych w pracy i aktywizacji osób starszych,
- kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji oraz udzielania wsparcia emocjonalnego osobie podopiecznej,
- kształtowanie umiejętności udzielania pomocy osobie starszej; indywidualnej oraz związanej z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym pomocy związanej z usługami medycznymi oraz socjalnymi.
- nabycie umiejętności organizowania codziennej pracy z osobą starszą, w tym stosowania różnych metod i technik wspierających rozwój.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Kurs adresowany jest do studentów kierunków związanych z opieką, planujących podjąć pracę w instytucjach opiekuńczych, takich jak: domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjne, domy seniora, domy dla bezdomnych a także w domu podopiecznego. Adresatami szkolenia mogą być także osoby czynne zawodowo, pracujące z osobami starszymi lub planujące podjąć pracę opiekuna osoby starszej.  

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 48

Koszt: 450 zł