Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

360 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Szczegółowe omówienie aktualnych aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
2. Szczegółowe omówienie aktualnych aktów prawnych dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.
3. Omówienie zasad sporządzania pism w toku postępowania dyscyplinarnego tj. postanowień, odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych.
4. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli:

- omówienie zasad postępowania,
- omówienie przesłanek pozytywnych i negatywnych warunkujących prowadzenie postępowania,
- stosunek postępowania dyscyplinarnego do innych postępowań np. karnego, cywilnego, administracyjnego,
- omówienie zagadnień związanych ze stronami i uczestnikami postępowania,
- postępowanie dowodowe,
- postępowanie przed komisją dyscyplinarną w pierwszej instancji,
- orzeczenia komisji dyscyplinarnych,
- środki odwoławcze do orzeczeń komisji dyscyplinarnych,
- zatarcie kar dyscyplinarnych.

Cele:
- przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli, usprawnienie prac komisji dyscyplinarnych,
- przekazanie materiałów służących do sprawnego posługiwania się aktami prawnymi w trakcie prac komisji dyscyplinarnych,

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli pełniących funkcję rzeczników dyscyplinarnych, jak i nauczycieli skierowanych do prac w komisjach dyscyplinarnych dla nauczycieli.  Ze względu na zakres tematyczny, szkolenie to może zainteresować dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników Kuratorium Oświaty.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 360 zł