Kreowanie mechanizmów samorządności uczniowskiej

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Samorządność uczniowska – idea i historia.
2. Prawa człowieka a prawa dziecka.
3. Prawa i obowiązki ucznia w szkole. Analiza aktów prawnych.
4. Zadania i kompetencje Rzecznika Praw Dziecka.
5. Samorząd uczniowski – teoria i praktyka: struktura, cele, funkcje i zadania samorządu uczniowskiego, rola i zadania opiekuna samorządu uczniowskiego.
6. Formy i sposoby działania samorządu uczniowskiego.
7. Motywowanie uczniów do działalności samorządowej.
8. Oceny pracy samorządu uczniowskiego.

Cele:
-
pozyskanie, ustrukturyzowanie i uaktualnienie wiedzy na temat samorządności uczniowskiej,
- pozyskanie umiejętności interpretacji aktów prawnych regulujących działalność samorządu uczniowskiego w szkole,
- nabycie umiejętności kreowania mechanizmów samorządności uczniowskiej,
- pozyskanie wiedzy na temat dobrych praktyk działalności samorządów uczniowskich.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy oraz nauczyciele różnego typu szkół, w szczególności opiekunowie samorządów uczniowskich, chcący poszerzyć wiedzę i uzyskać umiejętności z zakresu kreowania mechanizmów samorządności uczniowskiej. Tematyka szkolenia pomoże dyrektorom, nauczycielom i pedagogom odpowiednio kreować funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w szkole oraz czuwać nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł