Kreatywność w życiu zawodowym i osobistym

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Kreatywność jako proces twórczy.
2. Cechy osoby kreatywnej.
3. Ograniczenia kreatywnego myślenia.
4. Kreatywność w edukacji, w pracy nauczyciela.
5. Metody pobudzające kreatywne myślenie.
6. Rozwiązywanie problemów metodą twórczego myślenia.
7. Przykłady kreatywności w praktyce edukacyjnej.

Cele:

- zdobycie wiedzy na temat kreatywnego, twórczego myślenia, sposobów rozwiązywania problemów i dochodzenia do wiedzy,
- zdobycie umiejętności wykorzystywania kreatywnych metod w pracy dydaktyczno – wychowawczej,

 

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli oraz dyrektorów wszystkich typów szkół i pracowników innych placówek edukacyjnych, zainteresowanych rozwojem własnego kreatywnego myślenia oraz myślenia uczniów i wychowanków. Treści szkolenia pozwolą na wzbogacenie warsztatu pracy osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 8

Koszt: 290 zł