Jak pracować z grupą zróżnicowaną wiekowo i dzieckiem 6-letnim w klasie pierwszej?

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o psychologię rozwojową.
2. Zadania rozwoje wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
3. Zagrożenia dla prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
4. Dorosły jako osoba znacząca dla rozwoju dziecka.
5. Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
6. Specyfika pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo.
7. Metody pracy w grupie mieszanej wiekowo, korzyści dla rozwoju.
8. Funkcjonowanie dziecka w grupie.
9. Zasady tworzenia grup zróżnicowanych wiekowo.
10. Rola i zadania nauczyciela w pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo.
11. Diagnozowanie rozwoju dziecka 6 – letniego pod względem gotowości podjęcia nauki w szkole.
12. Metody i formy pracy nauczyciela/wychowawcy z dziećmi w oparciu o zasady efektywnej komunikacji.

 

Cele:
- wzbogacenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dotyczącej uwarunkowań rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
- kształtowanie umiejętności projektowania i realizowania pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo,
- rozwijanie kompetencji wychowawczych, metodycznych oraz komunikacyjnych uczestników szkolenia,
- rozwijanie umiejętności pracy z dzieckiem 6 – letnim.  

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych, chcących podnieść i udoskonalić własne kompetencje zawodowe. Adresatami szkolenia mogą być także studenci kierunków pedagogicznych, planujący pracę z dziećmi w grupach zróżnicowanych wiekowo.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16

Koszt: 350 zł