Tutoring w szkole

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Tutoring – znaczenie terminu i historia.
2. Tutoring jako sposób zwiększenia efektywności i jakości kształcenia.
3. Cele stsowania tutoringu w szkole.
4. Nowoczesne sposoby nauczania: tutoring, mentoring i coaching – rozróżnienie pojęć.
5. Jak należy wdrażać i prowadzić tutoring – ćwiczenia. Przedstawienie metod wykorzystywanych w pracy tutora w placówce edukacyjnej.
6. Zalety poprawnie prowadzonego tutoringu. Co polska edukacja może zyskać z poprawnie prowadzonego tutoringu w szkołach.
7. Zagrożenia płynące z niepoprawnie realizowanego tutoringu lub jego braku.
8. Założenia i praktyka edukacji spersonalizowanej.
9. Tworzenie indywidualnych programów przy wykorzystaniu narzędzi i metod rozwijających talenty uczniów.
10. Rozbudzenie ciekawości oraz motywacji u uczniów w tutoringu.
11. Istota komunikacji międzyludzkiej i relacji społecznych w tutoringu. Budowanie relacji na zasadzie mistrz – uczeń.

Cele:
- zdobycie wiedzy i umiejętności wzmacniających rozwój młodego człowieka,
- kształtowanie umiejętności budowania odpowiednich relacji interpersonalnych przy wykorzystaniu odpowiednich kanałów komunikacyjnych.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Adresatami szkolenia są dyrektorzy i nauczyciele szukający sposobów na podnoszenie jakości i efektywności procesów kształcenia i wychowania. Tematyka szkolenia adresowana jest również do osób pracujących w innych niż szkoły instytucjach edukacjach: doradcy zawodowi, doradcy metodyczni, edukatorzy, psychologowie, pracownicy organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł