Public relations placówki oświatowej

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Public Relations – przedstawienie korzeni i historii.
2. Public Relations – znaczenie terminu, zakresu działań oraz etapów promocji.
3. Ewolucja Public Relations.
4. Public Realtions wewnętrzny a zewnętrzny. Istota relacji społecznych w Public Relations.
5. Istota Public Relations w placówce oświatowej – cele, korzyści i potrzeba promocji szkoły.
6. Nowoczesne metody promocji placówek oświatowych. Działania warunkujące sukces promocji szkoły.
7. Reklama (telewizyjna, radiowa, prasowa i internetowa) – promocja szkoły, zajęć dodatkowych oraz dotychczasowych osiągnieć.
8. Przedsięwzięcia Public Relations o zasięgu lokalnym, miejskim oraz wojewódzkim związane z promocją szkoły.
9. Akty prawne dotyczące promocji placówki oświatowej.
10. Działania promocyjne prowadzone przez inne placówki edukacyjne w Polsce, Europie i na świecie.
11. Rola nauczyciela w działaniach promocyjnych (np. w jakości kształcenia, realizacji projektów i organizowaniu wycieczek).

Cele:
- przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu Public Relations w kontekście działalności placówek oświatowych,
- kształtowanie umiejętności promocji instytucji edukacyjnych na współczesnym rynku oraz budowania relacji z potencjalnymi odbiorcami usług edukacyjnych,
- kształtowanie umiejętności wyboru narzędzi atrakcyjnego promowania szkoły,
- wzmacnianie kompetencji społecznych związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem pozytywnych relacji z innymi osobami oraz instytucjami,
- nabycie umiejętności związanych z regułami savoir – vivre w kontekście działań Public Realtions, jak również z budowaniem prestiżu instytucji edukacyjnej i jej pracowników.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy oraz nauczyciele, którzy chcieliby uzyskać wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie działań wzmacniających wizerunek szkoły na współczesnym rynku, budowanie prestiżu, jak również utrzymywanie profesjonalnej komunikacji z odbiorcami usług edukacyjnych. Szkolenie może także zainteresować specjalistów w działach komunikacji, obsługi klienta, Public Relations i marketingu w korporacjach i instytucjach oraz pracowników organizacji pozarządowych a także do osób planujących karierę związaną z Public Relations.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł