Przygotowanie do konkursu na dyrektora szkoły

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Procedura konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
2. Przygotowanie do udziału w postępowaniu konkursowym.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie.
4. Przepisy prawne dotyczące przebiegu konkursu na dyrektora szkoły.
5. Analiza dokumentów konkursowych. Pomoc eksperta (doradcy) w tworzeniu dokumentacji konkursowej: uzasadnienia motywów udziału w konkursie na dyrektora szkoły, CV zawodowe oraz list motywacyjny.
6. Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły.
7. Tworzenie i prezentacja koncepcji wynikającej z pełnienia stanowiska dyrektora szkoły.
8. Rozmowa z komisją konkursową (ćwiczenia z trenerem).
9. Rola dyrektora w ewaluacji jakości kształcenia w szkole – zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacją w szkole.
10. Rola dyrektora a etyczne aspekty w zarządzaniu szkołą.
11. Rola dyrektora szkoły w utrzymywaniu współpracy z otoczeniem społecznym.
12. Zarządzanie komunikacją a kultura organizacyjna szkoły.
13. Zarządzania finansami i projektami szkoły.
14. Zarządzaniem zasobami ludzkimi.
15. Pozostałe prawa i obowiązki dyrektora szkoły.

Cele:

- przygotowanie merytoryczne i praktyczne do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,
- analiza przepisów prawnych dotyczących procedury konkursowej,
- wyposażanie w umiejętności tworzenia dokumentacji konkursowej,
- kształtowanie umiejętności opracowywania koncepcji funkcjonowania szkoły,
- pozyskanie wiedzy na temat praw, obowiązków i zadań dyrektora szkoły.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do osób, które planują przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły.
Kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły muszą spełniać poniższe kryteria:
- ukończone studia wyższe magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
- posiadanie wykształcenia i przygotowania zawodowego odpowiadającego kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,
- posiadanie minimum pięcioletniego stażu pracy,
- niekaralność: osoby, które nie były karalnie dyscyplinarnie oraz wobec których nie toczy się postępowanie dyscyplinarne za przestępstwo popełnione umyślnie,
- niekaralność: osoby, wobec których nie toczy się postępowanie karne,
- niekaralność: osoby, wobec których nie został postawiony zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.  

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 350 zł