Jak skutecznie zachować ład i dyscyplinę w klasie szkolnej ?

360 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Ład i dyscyplina w klasie szkolnej w ujęciu teoretycznym.
2. Zalety wprowadzania i funkcjonowania ładu i dyscypliny w środowisku uczniowskim.
3. Osoby odpowiedzialne za ład i dyscyplinę w warunkach szkolnych.
4. Metody i techniki kształtowania u uczniów poczucia odpowiedzialności za przebieg lekcji i zachowanie w klasie.
5. Cechy i kompetencje pedagoga ułatwiające wprowadzanie ładu i dyscypliny w klasie.
6. Wprowadzanie i sposoby egzekwowania zasad, reguł i procedur pracy z klasą.
7. Zalety i wady stosowania metody karania i nagradzania.
8. Strategie kształtowania środowiska sprzyjającego uczeniu się.
9. Zachowania wymagające interwencji pedagoga. Sposoby postępowania z uczniem kłopotliwym i niefrasobliwym.
10. Efektywne zapobieganie trudnościom oraz problemom wychowawczym.
11. Komunikacja i relacja na poziomie: nauczyciel – uczeń. Zasady skutecznej komunikacji.

Cele:
- przedstawienie zasad wprowadzania ładu i dyscypliny w klasie szkolnej,
- kształtowanie umiejętności wprowadzania zasad związanych z utrzymaniem i przestrzeganiem ładu i dyscypliny w klasie szkolnej,
- poznanie strategii kształtowania środowiska sprzyjającego uczeniu się,
- kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na problemowe zachowania ucznia.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i wychowawców wszystkich szczebli edukacji, którzy chcą skutecznie wprowadzić ład i dyscyplinę na realizowanych przez siebie zajęciach. Szkolenie może także zainteresować inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą zarówno w instytucjach, jak i na koloniach, biwakach czy wycieczkach.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 360 zł