Asertywność w pracy nauczyciela

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Czym jest asertywność?
2. Asertywność vs uległość.
3. Asertywność w procesie komunikacji. Zasady asertywnego komunikatu.
4. Asertywne wyrażanie własnych opinii, poglądów i przekonań wobec przełożonych, współpracowników a także innych odbiorców komunikatu. Asertywność w kontekście dbania o własne emocje, potrzeby i zasoby osobiste.
5. Asertywność w kontakcie z uczniami i rodzicami.
6. Asertywność jako wewnętrzny monolog.
7. Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw uczniów.
8. Korzyści wynikające z odpowiedniego kształtowania postawy asertywności w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Cele:
- zdobycie wiedzy na temat asertywności,
- zdobycie umiejętności asertywnego wyrażania własnych uczuć, potrzeb, opinii,
- wzmocnienie kompetencji społecznych oraz komunikacyjnych,
- podnoszenie skuteczności komunikacyjnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej,

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników szkół oraz placówek oświatowych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i społeczne. Szczególnie do osób, których codzienna praca i jej efekty warunkowane są skuteczną komunikacją.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł