Autoprezentacja w pracy nauczyciela

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Autoprezentacja w życiu zawodowym i osobistym – znaczenia i rola.
2. Elementy autoprezentacji.
3. Techniki poprawnego kreowania własnego wizerunku.
4. Metody wywierania wpływu na odbiorców.
5. Rola i istota komunikacji w autoprezentacji: komunikacja werbalna i niewerbalna, czynniki warunkujące profesjonalny wizerunek nauczyciela, narzędzia aktywnego słuchania oraz metody służące do zbierania i porządkowania informacji.
6. Istota pozytywnej samooceny, analiza zasobów wewnętrznych i zewnętrznych oraz istota permanentnego rozwoju.
7. Wzbudzanie i utrzymanie zainteresowania – czynniki skutecznej i atrakcyjnej prezentacji – czyli jak mówić, by nas słuchano?
8. Stres – czynniki warunkujące stres, metody radzenia sobie ze stresem.
9. Korzyści i zagrożenia płynące z odczuwania stresu.

Cele:
- przedstawienie i omówienie czynników warunkujących skuteczną autoprezentację,
- wzmacnianie i kształtowanie profesjonalnego wizerunku,
- rozwijanie umiejętności wywierania pozytywnego wrażenia i budowania wiarygodności wśród uczniów, rodziców i współpracowników,
- zdobywanie wiedzy na temat technik prezentacji i technik wywierania wpływu,
- wzmacnianie i kształtowanie własnych umiejętności autoprezentacyjnych.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy, nauczyciele i inne osoby, których codzienna praca wiąże się z licznymi autoprezentacjami. Tego typu umiejętności są ogólnie potrzebne w życiu osobistym i zawodowym, zatem odbiorcą szkolenia może być każda osoba, bez względu na wiek czy wykonywany zawód.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł