Coaching w szkole

360 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Coaching w ujęciu teoretycznym.
2. Nowoczesne sposoby nauczania: coaching, tutoring i mentoring – rozróżnienie pojęć.
3. Rola komunikacji międzyludzkiej oraz relacji społecznych w coachingu.
4. Zalety wynikające z poprawnie prowadzonego coachingu.
5. Wady wynikające z niepoprawnie prowadzonego coachingu; zagrożenia wynikające z braku coachingu.
6. Najważniejsze metody wykorzystywane w pracy coacha (metoda SMART, GROW…).
7. Sposoby i cele prowadzenia coachingu w polskiej edukacji. Istota prowadzenia coachingu. Co polska edukacja może zyskać z poprawnie wdrożonego i prowadzonego coachingu w szkołach.
8. Coaching jako sposób zwiększenia efektywności działań dyrektorów i nauczycieli.
9. Praktyczne sposoby rozwiązywania problemów uczniów za pomocą coachingu.   

Cele:
- pozyskanie wiedzy dotyczącej coachingu, w tym coachingu w szkole,
- poznanie specyfiki pracy coachingowej,
- poznanie wybranych metod i technik coachingu,
- rozwijanie i wzmacnianie własnych kompetencji i umiejętności społecznych.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób pracujących w obszarze edukacji, jak również dla innych osób, których codzienna działalność skupia się wokół pracy z dziećmi i młodzieżą. Zatem adresatami szkolenia mogą być w szczególności: nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, pedagodzy szkolni a także psycholodzy szkolni.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 360 zł