Emisja głosu dla nauczycieli

360 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Emisja głosu w ujęciu teoretycznym.
2. Istota poprawnej pracy z głosem.
3. Style mówienia – styl mówienia dostosowany do prezentowanych treści.
4. Sposoby wykorzystania naturalnych walorów narządu głosowego – czyli jak mówić, aby nas słuchano?
5. Higiena narządu głosu w pracy nauczyciela.
6. Codzienna i efektywna praca nad głosem w zawodzie nauczyciela, czyli w jaki sposób można przygotować i wzmocnić swój głos do pracy, jak poprawić jakość i komfort pracy głosem.
7. Wpływ stresu, zmęczenia i wysiłku na jakość głosu.
8. Choroby narządu głosowego nauczycieli – charakterystyka. Skąd się biorą problemy z głosem w pracy zawodowej oraz jakie są najlepsze sposoby, aby uniknąć chorób narządu głosu.
9. Wpływ palenia papierosów na narząd głosowy.
10. Tarczyca a głos.
11. Ćwiczenia sprawdzające sposób mówienia (ćwiczenia z wykorzystaniem lustra oraz sprzętu do nagrywania i odtwarzania).

Cele:
- zwiększenie świadomości znaczenia higieny i poprawnej emisji głosu w pracy nauczyciela,
- kształtowanie umiejętności poprawnego posługiwania się głosem,
- zdobycie wiedzy na temat zapobiegania chorobom związanym z głosem,
- wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych,
- kształtowanie umiejętności pracy z oddechem przeponowym, poprawnej artykulacji i dykcji.  

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które w swojej pracy wykorzystują głos. Szczególnymi adresatami szkolenia są nauczyciele, ponieważ ich praca dydaktyczno – wychowawcza ma zawsze charakter komunikacyjny. Są oni także jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na niepożądane skutki codziennej pracy głosem.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.
Poprawne wykonanie ćwiczeń oddechowych (umiejętność pracy z oddechem przeponowym).
Poprawne wykonanie ćwiczeń artykulacyjnych oraz dykcyjnych.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 360 zł