Indywidualizacja w edukacji przedszkolnej

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Indywidualizacja w edukacji przedszkolnej – istota i cele.
2. Charakterystyka i cele zajęć realizowanych w ramach edukacji pozaszkolnej.
3. Zalety wynikające z indywidualizacji edukacji przedszkolnej. Dostosowanie ścieżki edukacji do potencjału i możliwości rozwojowych ucznia.
4. Twórczość dziecka. Istota kształtowania roli potencjału.
5. Zastosowanie psychologii twórczości w edukacji.
6. Rozpoznawanie symptomów świadczących o zdolności dziecka.
7. Czynniki warunkujące prawidłowy proces realizacji indywidualnej edukacji pozaszkolnej związany z rozwojem twórczości i potencjału dzieci i młodzieży.
8. Stymulowanie, wzmacnianie oraz rozwój twórczości w nauczaniu i wychowaniu.
9. Czynniki utrudniające rozwój potencjału i możliwości dzieci.
10. Rola kreatywności, innowacyjności oraz współpracy w indywidualnej edukacji pozaszkolnej.
11. Rola komunikacji międzyludzkiej i relacji społecznych oraz motywacji i zaangażowania w budowaniu indywidualnego potencjału oraz możliwości dzieci i młodzieży.
12. Zalety i zagrożenia wynikające z rywalizacji.
13. Istota odpoczynku w procesie edukacji.

Cele:
- przedstawienie możliwości rozwoju potencjału dzieci i młodzieży w edukacji pozaszkolnej,
- przedstawienie sposobów realizacji edukacji pozaszkolnej,
- poznanie narzędzi umożliwiających rozwój talentów dzieci zdolnych,
- poznanie technik ułatwiających likwidowanie barier oraz opóźnień w procesie przyswajania wiedzy oraz praktycznych, codziennych umiejętności,
- omówienie znaczenia psychologii twórczości w edukacji,
- przedstawienie istoty i roli komunikacji, motywacji oraz rywalizacji w edukacji pozaszkolnej.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, nauczycieli oraz osób odpowiedzialnych za realizację celów edukacyjnych – głównie edukacji pozaszkolnej. A zatem do osób pracujących w szkołach, jak również w innych placówkach oświatowych, takich jak Domy Kultury, szczególnie nastawione na rozwój potencjału i talentu dzieci i młodzieży.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł