Jak efektywnie pracować z uczniem zdolnym ?

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Pojęcie zdolności.
2. Charakterystyka ucznia zdolnego.
3. Wielokontekstowa diagnoza ucznia zdolnego – rozpoznawanie nadprzeciętnych możliwości ucznia.
4. Metody pomocne przy poprawnym określeniu poziomu zdolności ucznia.
5. Czynniki decydujące o efektywności nauczania.
6. Tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi zdolności – wzmocnienie komponentów osobowościowych oraz czynników środowiskowych determinujące rozwój zdolności ucznia.
7. Modele pracy oraz organizacji edukacji uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej.
8. Planowanie, opracowanie i realizacja działań wspierających rozwój ucznia zdolnego – planowanie i dostosowanie odpowiedniej ścieżki oraz strategii rozwoju potencjału i zdolności.
9. Wykorzystanie indywidualnej ścieżki nauczania a także tutoringu i mentoringu w edukacji u ucznia zdolnego.
10. Formy wsparcia ucznia zdolnego w systemie edukacji.
11. Rola nauczyciela w kształceniu ucznia zdolnego.
12. Wspieranie uczniów zdolnych na przykładzie rozwiązań stosowanych w Polsce oraz innych krajach Europy Zachodniej – dziele się dobrymi praktykami.
13. Aspekty prawne związane z kształceniem ucznia zdolnego oraz udzielaniem pomocy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
14. Budowanie poprawnych relacji w grupie uczniów jak również pomiędzy nauczycielem a uczniem zdolnym – istota komunikacji międzyludzkiej.
15. Style uczenia się – wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy.
16. Metoda Kolba – uczenie się przez doświadczenie.

Cele:
- przedstawienie strategii, metod i form pracy z uczniem zdolnym,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania potencjału i zdolności ucznia,
- opracowywanie modelu pracy z uczniem zdolnym,
- kształtowanie umiejętności tworzenia odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi zdolności oraz potencjału dzieci i młodzieży.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Adresatami szkolenia są dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy, którzy chcą, poznać, uzupełnić i poszerzyć wiedzę na temat efektywnych metod i form pracy z uczniem zdolnym. Tematyka szkolenia może także zainteresować osoby pracujące w innych niż szkoła placówkach oświatowych, w tym Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych oraz ośrodkach rozwoju edukacji.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 350 zł