Zastosowanie tablicy interaktywnej w szkole

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Edukacja a nowoczesne środki dydaktyczne.
2. Tablica interaktywna jako nowoczesny środek dydaktyczny.
3. Obsługa tablicy interaktywnej.
4. Narzędzia tablicy interaktywnej i możliwości ich wykorzystania w procesie nauczania – uczenia się uczniów.
5. Zalety pracy z tablicą interaktywną.
6. Planowanie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
7. Praca z tablicą interaktywną - ćwiczenia.
8. „Bank pomysłów” – wykorzystania zasobów tablicy interaktywnej i nowoczesnych technologii w edukacji.

Cele:
- zdobycie umiejętności obsługiwania i wykorzystywania tablicy interaktywnej w edukacji,
- poznanie narzędzi w oprogramowaniu tablicy interaktywnej i możliwości ich wykorzystywania w procesie nauczania,
- rozwijanie kompetencji informatycznych związanych ze stosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w szkole,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli szkół, placówek doskonalenia oraz innych ośrodków edukacji, a w szczególności do osób poszukujących skutecznych, efektywnych a zarazem efektownych sposobów nauczania oraz uatrakcyjniania lekcji. Szkolenie pozwoli na podniesienie własnych kompetencji metodycznych, w tym umiejętności zastosowania innowacyjnych form nauczania.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16

Koszt: 350