Kierownik wycieczek szkolnych

150 10

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Rodzaje i formy turystyki szkolnej.
2. Przepisy prawne regulujące organizację i przebieg wycieczek szkolnych.
3. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i obozów.
4. Współpraca z organizatorami usługi turystycznej, przewoźnikami oraz gestorami bazy noclegowej.
5. Dokumentacja pedagogiczno – organizacyjna wycieczek szkolnych.
6. Dokumentacja finansowa wycieczek szkolnych.
7. Zagadnienia BHP podczas wycieczek szkolnych – bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.
8. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dz.U.2001 nr 135 poz. 1516

Cele:
- nabycie uprawnień do sprawowania funkcji kierownika wycieczki szkolnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
- nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wycieczki szkolnej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
- poszerzenie kompetencji zawodowych o umiejętności w zakresie organizowania i kierowania wycieczkami szkolnym.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Kurs adresowany jest do pracowników szkół i innych placówek oświatowych, w szczególności do osób, które organizują lub planują organizować wycieczki szkolne dla dzieci i młodzieży. Kurs daje możliwość uzyskania nowych kompetencji i uprawnień w zakresie kierowania wycieczkami szkolnymi. 

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 10

Koszt: 150 zł