Zmiany w prawie i ich interpretacja z uwzględnieniem nowego nadzoru pedagogicznego

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Zmiany w prawie oświatowym – analiza i interpretacja w oparciu o właściwe akty prawne (ustawy, rozporządzenia).
2. Pomoc finansowa i dotacje dla uczniów, szkół i placówek w świetle przepisów prawa.
3. Przygotowanie zawodowe dorosłych w świetle przepisów prawa oświatowego.
4. Awans zawodowy nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego.
5. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów w szkołach.
2. Nadzór pedagogiczny.

Cele:

- omówienie i  analiza zmian w prawie oświatowym,
- omówienie i analiza przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego,
- wymiana doświadczeń wynikających z praktycznego stosowania prawa oświatowego,
- kształtowanie umiejętności sprawnego i szybkiego posługiwania się przepisami prawa oświatowego,
- podniesienie kompetencji umożliwiających sprawne zarządzanie szkołą lub placówką oświatową,
- podnoszenie kompetencji merytorycznych związanych z trafniejszym podejmowaniem decyzji wymagających znajomości prawa oświatowego.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Adresatami szkolenia są dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i pracownicy innych placówek szkolno - wychowawczych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł