Zasady sporządzania przypisów, powołań i bibliografii

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Źródła wiedzy.
2. Rodzaje przypisów.
3. Przypisy bibliograficzne.
4. Skróty w przypisach.
5. Powołania w tekście a wykazy przypisów: metoda numerowania przypisów, metoda uwagi bieżące (u dołu strony), metoda podawania pierwszego elementu i daty.
6. Bibliografia załącznikowa. 

Cele:
- przekazanie wiedzy dotyczącej naukowych i pozanaukowych źródeł wiedzy,
- przekazanie wiedzy dotyczącej rodzajów i form tworzenia przypisów, powołań i spisu bibliografii,
- nabycie umiejętności sporządzania przypisów i tworzenia bibliografii.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są studenci I i II stopnia studiów, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy naukowi, pracownicy bibliotek, nauczyciele szkół średnich, przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Szkolenie może być także przydatne dla wszystkich osób, które publikują lub planują publikować teksty naukowe i popularno – naukowe.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł