Współpraca z rodzicami

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze.
2. Współpraca rodziny i szkoły: funkcje rodziny, zadania rodziców w szkole, planowanie współpracy rodziców ze szkołą, metody współpracy z rodzicami.
3. Organizacja i przebieg spotkań z rodzicami: indywidualnych oraz grupowych.
4. Zasady komunikacja z rodzicami.
5. Bariery utrudniające współpracę szkoły z rodziną.
6. Diagnozowanie zaburzeń procesu wychowania.
7. Organizacja współpracy z rodzicami na przykładzie dobrych praktyk.  

Cel:
- nabycie umiejętności organizowania i doskonalenia współpracy z rodzicami,
- kształtowanie umiejętności wykorzystania potencjału rodziców we współpracy ze szkołą,
- pozyskanie wiedzy na temat barier utrudniających współpracę z rodzicami,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania trudności we współpracy z rodzicami,
- pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozowaniem zaburzeń procesu wychowania.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy, nauczyciele oraz inni pracownicy placówek oświatowych, którzy chcą udoskonalić własną współpracę z rodzicami podopiecznych a także współpracę placówki z rodzicami. Szkolenie pozwoli na lepsze planowanie wspólnych dla szkoły i rodziny działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł