Warsztaty kompetencji osobistych

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Skuteczność wychowawcza nauczyciela.
2. Cele i zadania komunikacji interpersonalnej.
3. Trening interpersonalny.
4. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
5. Autoprezentacja i budowanie wizerunku.
6. Mediacje i negocjacje jako skuteczne metody rozwiązywania konfliktów.
7. Asertywność.
8. Rozmowa z uczniem.
9. Ćwiczenie – prowadzenie rozmowy wspierającej.

Cele:
- rozwijanie umiejętności w zakresie kontaktów interpersonalnych,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych emocji,
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych,
- rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązania konfliktów,
- podniesienie świadomości własnych kompetencji społecznych.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16

Koszt: 350 zł