Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Stres – pojęcie, przyczyny, uwarunkowania.
2. Stres w pracy nauczyciela.
3. Przyczyny stresu nauczyciela wynikające z uwarunkowań roli zawodowej oraz funkcjonowania placówki oświatowej.
4. Psychologiczne uwarunkowania stresu nauczyciela.
5. Stres jako czynnik wypalenia zawodowego nauczyciela.
6. Metody radzenia sobie ze stresem.
7. Samodoskonalenie i autoedukacja jako warunki minimalizowania stresu.
8. Techniki relaksacyjne i inne metody wzmacniające pozytywne myślenie i samoocenę nauczyciela oraz pomagające radzić sobie ze stresem.

Cel:
- przekazanie wiedzy teoretycznej dotyczącej czynników warunkujących stres w codziennej pracy nauczyciela,
- przekazanie wiedzy teoretycznej dotyczącej skutecznych metod i technik radzenia sobie ze stresem i minimalizowania sytuacji stresogennych,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- kształtowanie umiejętności oceny własnych zasobów wewnętrznych.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów różnego typu placówek oświatowych, którzy chcą podnieść poziom własnych kompetencji związanych z umiejętnością radzenia sobie ze stresem. Szkolenie może także zainteresować przedstawicieli innych grup zawodowych a także studentów.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł