Rozwijanie kompetencji emocjonalnych u dzieci

350 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Inteligencja emocjonalna.  
2. Kompetencje emocjonalne.
3. Samokontrola emocjonalna: radzenie sobie z trudnymi emocjami, szczególnie ze złością, wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie.
4. Mechanizmy rozwijania kompetencji emocjonalnych u dzieci.
5. Ćwiczenia i zabawy rozwijające kompetencje emocjonalne dzieci.  

Cele:

- nabycie wiedzy z zakresu inteligencji emocjonalnej, roli emocji w życiu i funkcjonowaniu człowieka oraz mechanizmów rozwijania kompetencji emocjonalnych,
- zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych rozwijających kompetencje emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i w okresie dorastania,
- wzbogacanie warsztatu pracy o ćwiczenia i zabawy sprzyjające rozwojowi kompetencji emocjonalnych

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, studentów, kandydatów na studia pedagogiczne oraz do innych osób, które pracują bądź będą pracowały z dziećmi i młodzieżą.  

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 350 zł